Od potencjału do wielkości biuro@instytutdidaskalos.pl
Zaznacz stronę

Działanie zasady

To, co szanujesz będzie w twoim życiu wzrastało, a to, czym gardzisz będzie niszczało.

Szacunek tworzy środowisko ku temu, aby w naszym życiu rozwinęło się to, co wartościowe. Na przykład – jeśli mąż będzie szanował swoją żonę, to jego żona i małżeństwo będzie rozkwitać, a jeśli będzie okazywał jej brak szacunku, to jego małżeństwo będzie marniało.

1. To czemu okazujesz brak szacunku, będzie w twoim życiu niszczało

Pogarda, wzgarda i zniewaga to odwrotność szacunku. Tak jak szacunek ma moc, tak też pogarda i wzgarda mają moc. To, co szanujemy wzrasta i rozwija się, natomiast pogarda i wzgarda sprawia, że rzeczy maleją i kurczą się.

Jest wiele rzeczy, które uważamy za wartościowe, ale mamy skłonność, aby w codziennym życiu ich nie szanować. To jest tak, jakbyśmy roślinie odbierali światło słoneczne. Problem polega na tym, że pragnąc rzeczy większych i lepszych, z łatwością można wzgardzić tym, co się ma. Dobrze jest pragnąć tego, co większe i lepsze, a także zmierzać w tym kierunku. Niedobrze jednak wzgardzać tym, co się ma, bo wydaje się to niedostatecznie dobre i niewystarczające. W taki sposób można stracić wiele cennych rzeczy.

Są ludzie, którzy z powodu niezadowolenia ze swojego życia wzgardzają tym, co mają i w wyniku tego mają coraz mniej, a ich życie ulega pogorszeniu. Pogarda niszczy.

To, co szanujesz będzie w twoim życiu wzrastało

Tak, jak rośliny zwracają swoje kwiaty i liście w kierunku światła, tak też to, co wartościowa rozkwita w kontekście szacunku. To co szanujemy będzie w naszym życiu wzrastało i nasyci nas swoimi owocami.

Zastanów się nad tym, co w twoim życiu jest wartościowe i zacznij traktować te rzeczy z odpowiednim szacunkiem, a będą wzrastać i twoje życie nabierze głębi i barw. Będziesz mógł się wtedy nasycać tym, co sobie cenisz w stopniu, którego nie doświadczyłeś do tej pory.

 • Szanuj swoje pieniądze.
 • Szanuj swój majątek.
 • Szanuj swojego małżonka.
 • Szanuj swój organizm.
 • Szanuj swoje zdrowie.
 • Szanuj swoją służbę.
 • Szanuj swoją pracę.
 • Szanuj swoich przyjaciół.
 • Szanuj swój kościół.
 • Szanuj to, co przedstawia dla ciebie wartość.
 • Szanuj swoje życie.

Uzmysłów sobie, co powinno być obiektem twojego szacunku

Szanuj i czcij Boga

Bogu okazujemy szacunek poprzez czczenie Go[1] i chodzenie w bojaźni Bożej[2]. Słowo Boże wiele uwagi poświęca temu tematowi. Daje nam to wyraźnie do zrozumienia, że Bóg szanuje samego siebie i chce, aby człowiek Go szanował. W stosunku do siebie wytyczył nam granice i nie życzy sobie, abyśmy je przekraczali.

Szanuj siebie

Łatwo jest stracić szacunek do siebie pod wpływem środowiska, ludzi którzy są dla nas autorytetami, a także życiowych upadków i porażek. Jeśli człowiek nie szanuje siebie, to postrzega się za osobę bez wartości. Niestety wielu Polaków było wychowanych w środowisku, w którym od samego początku okazywano im brak szacunku. Takie podejście formuje w człowieku przeświadczenie, że jest nikim. Rodzi to w nim złe wyobrażenie o nim samym. Jego nie szanowano, więc on sam nie szanuje siebie.

Szacunek jest związany z ocenianiem. Jeśli ktoś ocenia siebie jako istotę bez wartości, to nie będzie się szanował. Jest to niewłaściwe, ponieważ w wyniku tego nie będzie prowadził pełnowartościowego życia. Trudno będzie mu cieszyć się życiem. Będzie miał też trudności z okazywaniem szacunku innym – pogardza sobą i łatwo znaleźć mu powody ku temu, aby gardzić innymi. Tak więc osoby, które nie szanują siebie mają skłonność do:

 • krzywdzenia siebie;
 • wypowiadania się o sobie skrajnie negatywnie i poniżania siebie;
 • rezygnowania z walki o lepsze życie lub stawiania sobie niemożliwych do spełnienia wymogów;
 • odpychania od siebie wartościowych ludzi, szczęścia i sukcesu;
 • nie szanowania innych.

Szanuj innych

Słowo Boże wiele mówi na temat szacunku do innych. Nakazuje nam czcić naszych rodziców (Ef 6:2), naszych pracodawców (1 Tym 6:1) i króla (1 Pt 2:7). Małżeństwo ma być utrzymywane we czci (Hbr 13:4), żony mają poważać swoich mężów (Ef 5:33), a mężowie swoje żony (1 Pt 3:1,7). Szacunkiem mają być obdarzone wdowy (1 Tm 5:1), pośledniejsi (1 Kor 12:13-14), tak naprawdę mamy szanować wszystkich (1 Pt 2:17), nawet tych, którzy kwestionują naszą wiarę (1 Pt 3:16). Nowy Testament naucza o wspólnocie zbudowanej na wzajemnym szacunku.[3]    

Dlaczego mielibyśmy gardzić człowiekiem, jeśli Chrystus oddał za niego swoje życie?

Wielu ludzi nie uświadamia sobie, jak bardzo brak szacunku jest niszczącym dla społeczeństwa, kościoła, rodziny i ich samych jako jednostek. Tom Marshall w swojej książce Przywództwo napisał:

Szacunek do innych ludzi to uznanie ich wartości i godności. Jestem świadomy, jak bogate jest moje własne życie, właśnie dlatego że jest otoczone i przesiąknięte tymi wartościowymi ludźmi. Jeśli okazuję im brak szacunku, zubażam siebie, ponieważ uznaję swoje życie za płytkie i otoczone przez ludzi i rzeczy, które nie mają wartości. Wydaje się, że dzisiejsze społeczeństwo i środki masowego przekazu koncentrują się na poniżeniu. Niszczący kwas braku szacunku jest wylewany niemal na wszystko – przeszłość, moralność, wartości duchowe, chrześcijaństwo, małżeństwo, rodzicielstwo, wszelkie formy autorytetu i władzy. Społeczeństwo będzie musiało zapłacić za to wysoką cenę. Jest bezpośredni związek pomiędzy brakiem szacunku w naszym społeczeństwie a ilością ludzi, którzy cierpią z powodu braku poczucia własnej wartości. Powodów ku temu nie potrzeba daleko szukać. Wbrew temu, co mówią popularne książki psychologiczne, nie możesz ukształtować poczucia własnej wartości sam w sobie. To inni ludzie kreują twój obraz siebie przez to, jak na ciebie reagują. Tak więc, jeśli jesteś wystawiony na brak szacunku ze wszystkich źródeł, na podstawie których kreujesz własny wizerunek, bez wątpienia będzie on w końcu nieprawdziwy i negatywny.[4]

Jeśli okazujemy brak szacunku, to uczestniczymy w złym procesie, który niszczy społeczeństwo, kościół, rodzinę i nas samych. Brak szacunku obniża poczucie własnej wartości, krępuje rozwój i pozytywne działanie; niszczy też autorytety i przywódców, którzy z kolei z tego powodu przyczyniają się do niszczenia tych, którym powinni służyć i których powinni pozytywnie formować. W ten sposób wzmacnia się w naszym społeczeństwie negatywną moc pogardy i pielęgnuje błędne koło braku szacunku.

4. Szanuj to, co masz.

Odnosi się to na przykład do:

 • zdrowia;
 • rodziny;
 • pracy;
 • służby;
 • pieniędzy;
 • czasu.

Można to wyrazić również w następujący sposób:

Szanuj to wszystko, bez czego jutro nie chciałbyś się obudzić.

Jeśli jest coś, czego nie jesteś gotowy jutro stracić, to oznacza, że jest to dla ciebie ważne. Traktuj te rzeczy z odpowiednim szacunkiem.

Okazywanie szacunku jest kluczem do przełomu

tariq-lil-8Ss405GwUks-unsplash

1. Szanując swoje życie i otaczających mnie ludzi uznaję, że moje istnienie jest wartościowe

Szanuj swoje życie. Choć wielu nie jest tego świadomych, niemniej jednak istnieje związek pomiędzy naszą oceną tego, co nas otacza, a uznaniem, że nasze życie ma wartość. Jeśli ktoś przez cały czas będzie miał negatywną postawę, gardząc tym, co ma, to jego życie będzie się kurczyć i usychać. Nie można cieszyć się życiem, jeśli myśli się o nim i wypowiada z pogardą.

Szanuj ludzi, z którymi żyjesz. O tym, że moje życie jest wartościowe decydują między innymi ludzie, którzy mnie otaczają i moja ocena ich. Jeśli uważasz, że otaczają cię wartościowi ludzie, którzy zasługują na twój szacunek, to najprawdopodobniej postrzegasz swoje życie za wartościowe. Jeśli natomiast uważasz, że otaczający cię ludzie nie mają wartości i nie zasługują na twój szacunek, to prawdopodobnie trudno ci cieszyć się życiem i uznać je za wartościowe.

2. Okazując szacunek otaczającym mnie ludziom, odbudowuję i uwalniam ich

W naszej kulturze wielu ludzi jest zranionych, skrzywdzonych, a nawet zniszczonych emocjonalnie. Wśród nas działają potężne destruktywne moce uwalniane przez odrzucenie, szyderstwo, krytykanctwo, pogardę i brak szacunku.

Okazywanie szacunku człowiekowi ma olbrzymią pozytywną moc. Gdy zaczynamy podchodzić do człowieka z szacunkiem, to rozpoczynamy w jego życiu proces uzdrowienia. Możemy więc znacząco przyczynić się do uzdrowienia ludzi, którzy nas otaczają poprzez okazywanie im nieobłudnego szacunku.

Podczas, gdy społeczeństwo przedstawione w Piśmie Świętym, zbudowane jest w oparciu o zasadę wzajemnego szacunku i poważania, to współczesne społeczeństwo bazuje głównie na rosnącym braku szacunku. Z podejściem tego typu spotykamy się zarówno w mediach, jak i w naszym życiu publicznym, gdzie propaguje się lekceważący stosunek do wierności małżeńskiej, czy konieczności okazywania szacunku rodzicom, a szczególnie ojcom i podważa się wszelkie autorytety oraz zasady etyki judeo–chrześcijańskiej.

W takich okolicznościach, nie powinno nas dziwić, że tak wiele osób żyjących w naszym społeczeństwie cierpi na niskie poczucie własnej wartości i postrzega siebie, jako osoby niegodne szacunku i bez znaczenia. Jest to nieuchronna konsekwencja lekceważenia biblijnych nakazów, odnoszących się do kwestii szacunku.

Każdy człowiek buduje własny obraz siebie w oparciu o to, jak postrzega swoją osobę w stosunku do innych ludzi, szczególnie zaś do tych, którzy pełnią w jego życiu ważną rolę.[5]

Okazując człowiekowi szacunek dodajesz mu skrzydeł i uwalniasz do lepszego życia, natomiast poprzez okazywanie mu pogardy niszczysz go.

3. Poprzez okazywanie szacunku otaczającym nas ludziom zasiewamy szacunek w swoje własne życie

Jeśli pragniesz, aby ludzie traktowali cię z klasą, to traktuj innych w taki sposób. Postępuj wobec ludzi tak, jakbyś chciał, aby zachowywali się wobec ciebie. Osoby które szanują innych i przyczyniają się do tworzenia kultury szacunku, sami z czasem będą szanowani, natomiast szydercy i prześmiewcy, którzy tworzą kulturę pogardy i poniżenia, sami z czasem będą musieli doświadczyć poniżenia,  pogardy i odrzucenia.

Otrzymujemy to, co siejemy. Tak jak inni ludzie, my również potrzebujemy szacunku. Dzięki niemu możemy być wewnętrznie zdrowymi, mieć silne poczucie własnej wartości i pewności, a także prowadzić dobre życie i odnosić sukcesy.

4. Poprzez okazywanie szacunku przyczyniamy się do umacniania relacji

Szacunek jest jednym, z podstawowych składników trwałych relacji. Tam gdzie nie ma szacunku do drugiego człowieka, tam też nie ma dobrych i zdrowych relacji. Pomyśl sam, czy chciałbyś mieć relacje z kimś, kto okazuje ci brak szacunku? Z drugiej strony, czy ktoś, komu ty okazujesz brak szacunku, będzie chciał mieć relacje z tobą?

Zapamiętaj!

Bądź człowiekiem pełnym szacunku i przyczyniaj się do tworzenia kultury szacunku, a wartościowe rzeczy będą wzrastać i rozkwitać w twoim życiu.

Photo credit: unsplash.comTariQ lil

[1] Patrz: 1 Sm  2:30; Prz 3:9; Jn. 5:23; 1Tm 6:16.
[2] Patrz: 1 Sm 12:14; Kz 12:13; 1 Ptr 2:17.
[3] Tom Marshall, Przywództwo, Instytut Chrześcijański, Legnica, s. 150.
[4] Tom Marshall, Przywództwo, Instytut Chrześcijański, Legnica, s. 150-151.
[5] Tom Marshall, Godność i szacunek, Wydawnictwo Hallelu Jah – Haleeis, Wrocław 1994, s. 7.

Zobacz inne wpisy w tej kategorii:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *