Prośba do Boga o przemianę

Co jakiś czas warto zatrzymać się przed Bogiem, aby przemyśleć swoje życie, pokutować, prosić o przebaczenie, uzdrowienie, uwolnienie, odnowienie i moc do chodzenia Bożymi drogami. Co jakiś czas warto zadać sobie trud, aby zrozumieć na jakiej drodze się jest i odkryć w jakim kierunku powinno się zmierzać. Co jakiś czas warto się zatrzymać, aby wzmocnić swoją duchowość i mocniej ukorzenić w Bogu. Co jakiś czas warto się zatrzymać, aby krytycznie przyjrzeć się sobie i dostrzec zmiany, które powinno się wprowadzić.

Chciałbym tutaj zaproponować ci kilka punktów, które mogą pomóc ci przemyśleć potrzebne ci zmiany, a także poprosić Boga o Jego pomoc w tej przemianie.

Boże, uzdrów moje serce

W Piśmie Świętym jest napisane:

Duch Wszechmocnego, Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę; posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wsławieniu. (Iz 61:1-3)

Uzdrawia tych, których serce jest złamane, i zawiązuje ich rany. (Ps 147:3)

Nie można przeżyć życia wśród ludzi, nie będąc zranionym. Przez wiele lat nasze serce jest ranione na wiele różnych sposobów. Na szczęście dobry Bóg, który jest lekarzem, zarówno ludzkich ciał, jak i serc, jest dostępny, aby leczyć. On jest tym, który opatruje serca, pociesza zasmuconych i obdarza płaczących olejkiem wesela. On uzdrawia tych, których serce jest złamane i opatruje ich rany.

  • Jakie rany nosisz w swoim sercu? Jakiego rodzaju uzdrowienia potrzebuje twoja dusza?

Panie Boże, Ty widzisz moje serce i wszelkie rany, które zadano mojej duszy. Proszę Cię, abyś mnie uzdrowił i pomógł mi chodzić w emocjonalnym zdrowiu. Wzmocnij mnie, pociesz i obdarz olejkiem wesela. Proszę Cię o Twój pokój i radość.

Boże, pomóż mi przebaczyć

W Piśmie Świętym jest napisane:

Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. (Mt 6:14-15)

A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. (Mk 11:25)

Nie ma dobrego życia bez przebaczenia. Niestety każdy z nas, jak to już zostało wcześniej wspomniane, jest co jakiś czas raniony, więc potrzebujemy nauczyć się wybaczać. Z wybaczaniem nie należy zwlekać. Warto regularnie wykorzeniać je ze swojego serca, w przeciwnym razie będzie przeobrażało się w gorycz i kalało nasze życie, a także innych.

  • Komu powinieneś przebaczyć?

Panie Boże, pomóż mi uzmysłowić sobie, komu powinienem wybaczyć, a następnie obdarz mnie łaską, abym mógł przebaczyć z całego serca. Pomóż mi odpuścić moim winowajcom i chodzić w emocjonalnym zdrowiu i wolności. Pomóż mi dbać, aby w moim sercu nigdy nie wyrósł gorzki korzeń goryczy.

Boże, pomóż mi przeprosić i poprosić o przebaczenie

W Piśmie Świętym jest napisane:

A Ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu: Racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł: Głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Jeślibyś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy, złóż dar swój. (Mt 5:22-24)

Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę, nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. (Hbr 12:14-15)

Nie tylko my jesteśmy ranieni, ale również my ranimy i niszczymy relacje. Dlatego też warto czasami zatrzymać się, aby uzmysłowić sobie kogo zraniliśmy, jakie relacje popsuliśmy, kogo powinniśmy przeprosić, z kim powinniśmy próbować się pojednać.

  • Kogo powinieneś przeprosić? Kogo powinieneś poprosić o przebaczenie? Z kim powinieneś się pojednać?

Panie Boże, pomóż mi uzmysłowić sobie kogo w ostatnim czasie zraniłem i powinienem przeprosić? Kogo powinienem prosić o wybaczenie? Pomóż mi dostrzec relacje, które popsułem. Obdarz mnie łaską, abym uniżył się i w duchu pokory przeprosił. Pomóż mi odbudować to, co się da odbudować i pojednać z tymi, z którymi to jest możliwe. Pomóż mi robić z mojej strony wszystko, co mogę i powinienem, aby mieć z ludźmi dobre relacje.

Boże, wybacz mi moje grzechy

W Piśmie Świętym jest napisane:

Wszakże jeszcze teraz mówi Pan: Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, w poście, płaczu i narzekaniu! Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty, i nawróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości, i żal mu karania! (Jl 2:12-13)

Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty! Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy! Gdy milczałem, schły kości moje od błagalnego wołania przez cały dzień. Bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka twoja, siła moja zanikła jak podczas upałów letnich. Sela. Grzech mój wyznałem tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem: Wyznam występki moje Panu; wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Sela. (Ps 32:1-5)

Co jakiś czas potrzebujemy się zatrzymać przed Bogiem, aby zrobić rachunek sumienia i pokutować ze swoich grzechów. Potrzebujemy żałować zła, którego się dopuściliśmy i prosić Boga, aby odpuścił nam nasze przewinienia.

  • Z jakich grzechów powinieneś pokutować?

Panie Boże, chcę stanąć przed Tobą w pokorze i szczerze wyznać wszystkie moje grzechy. Z głębi serca żałuję każdego zła, którego się dopuściłem. Proszę Cię, wybacz mi moje winy, a także obdarz łaską i mocą potrzebną do prowadzenia świętego życia.

Boże, oczyść mnie i pomóż mi zerwać wszelkie pęta

W Piśmie Świętym jest napisane:

Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej zgładź występki moje! Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego! Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. Przeciwko tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach twoich, abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony; obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. (Ps 51:3-6,9)

Nasze wnętrze jest jak ogród, co jakiś czas zarasta chwastami; jest też jak szata, co jakiś czas brudzi się. Dlatego też regularnie potrzebujemy się zatrzymywać, aby wypleniać z siebie to, co zbędne i oczyszczać z tego, co plugawe. Potrzebujemy także zrywać więzy, które co jakiś czas próbują nas oplatać. Bóg oferuje nam życie, czystość i wolność, ale o każdą z tych rzeczy trzeba dbać i o nią walczyć.

  • Z czego powinno być oczyszczone twoje życie? Czy są jakieś pęta, które powinny być z ciebie zerwane?

Panie Boże, Ty widzisz moje wnętrze i znasz mnie lepiej, niż ja znam samego siebie. Obmyj mnie zupełnie z win moich; oczyść mnie, abym mógł chodzić w czystości; wyprostuj we mnie to wszystko, co wykrzywione i wykorzeń to, co we mnie nie powinno się rozwijać. Zerwij ze mnie wszystkie więzy i spraw, abym był świątynią, w której będziesz czuł się dobrze.

Boże, pomóż mi uporządkować moje życie

W Piśmie Świętym jest napisane:

I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić, i szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg, to Ja wysłucham z niebios, i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. (2 Kron 7:14)

Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze, aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa. (Dz 3:19-20)

Co jakiś czas potrzebujemy zatrzymać się w swoim życiu, aby sprawdzić, czy idziemy właściwą drogą. Niestety człowiek ma skłonność do zbaczania z Bożej drogi i niszczenia swojego życia. Dlatego też należy regularnie zatrzymywać się, aby pokutować przed Bogiem, naprawić i posprzątać to, co się da, a potem powrócić na Jego drogę. Co jakiś czas potrzebujemy się upamiętać i nawrócić.

  • Czy w twoim życiu jest jakiś bałagan, który wymaga uporządkowania? Czy potrzebujesz się upamiętać i nawrócić?

Panie Boże, pomóż mi się zatrzymać i krytycznie przyjrzeć swojemu życiu. Zbadaj moje serce i moją drogę, a potem pomóż mi naprawić to, co musi być naprawione; wyprostować to, co musi być wyprostowane; posprzątać to, co musi być posprzątane. Obdarz mnie łaską do nawrócenia się i prowadzenia życia, które podoba się Tobie.

Boże, odnów mojego ducha

W Piśmie Świętym jest napisane:

Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie! (Ps 51:12)

Błogosław, duszo moja, Panu i wszystko, co we mnie, imieniu jego świętemu! Błogosław, duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego! On odpuszcza wszystkie winy twoje, leczy wszystkie choroby twoje. On ratuje od zguby życie twoje; On wieńczy cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość twoja. (Ps 103:1-5)

Dlatego nie upadamy na duchu; bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. (2 Kor 4:16)

Co jakiś czas upadamy na duchu i tracimy naszą duchową witalność, dlatego też co jakiś czas potrzebujemy duchowej odnowy.

  • Czy potrzebujesz duchowej odnowy?

Panie Boże, dotknij mojego wnętrza i odnów mojego ducha. Słabnę i potrzebuję Twojego posilenia, wzmocnienia i odnowy. Zanurz mnie w sobie, wzbudź we mnie Twoje życie, ogarnij mnie swoim Duchem, pomóż mi się z Tobą połączyć i w Tobie zakorzenić. Odnów teraz mojego wewnętrznego człowieka i odnawiaj go każdego dnia.

Boże, ukaż mi swoją ścieżkę i postaw mnie na niej

Piśmie Świętym jest napisane:

Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje! I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną! (Ps 139:23-24)

Co jakiś czas warto się zatrzymać, aby przemyśleć swoje życie w Bogu; warto prosić Go, aby pomógł nam zrozumieć prawdę o nas i dostrzec drogę, którą powinniśmy kroczyć.

  • Czy wiesz jaką drogą powinieneś obecnie kroczyć?

Panie Boże, proszę Cię, abyś pomógł mi zbadać całe moje życie i wnieść stosowne zmiany. Objaw mi swoją wolę i pokaż wyraźnie, którą drogą powinienem obecnie kroczyć. Obdarz mnie łaską i mocą, abym mógł wypełnić całą Twoją wolę dla mnie.

Praktyczne zastosowanie

IMG_0836-1Nasze wnętrze jest jak odkurzacz, który zasysa rozmaite brudy, dlatego też co jakiś czas potrzebujemy się zatrzymać i oczyścić z tego, co chore i plugawe. W przeciwnym razie nasze zapełnione brudami wnętrze będzie zatruwać i niszczyć nasze życie.

Poza tym, co jakiś czas cielesność i duszewność przejmują nad nami kontrolę, prowadząc nas na manowce. Dlatego warto regularnie zatrzymywać się, aby sprawdzać stan naszego ducha, pokutować i zadbać o z zdrowy, duchowy pion w naszym życiu. Być może teraz to dobry czas, abyś zatrzymał się przed Bogiem.

Zachęcam cię, abyś nie gnał przez życie na autopilocie, ale zatrzymywał się, po to, aby zadbać o swojego ducha, duszę i życie.

Cała rzeczywistość i współczesna kultura popychają nas do przyspieszenia, ale nie ma sensu gnać bezmyślnie do przodu na szóstym biegu. Przecież może się okazać, że zjechaliśmy na drogę, która prowadzi donikąd, a może nawet do przepaści!

Szybkie, bezmyślne życie ≠ (nie równa się) dobre, spełnione życie.

Prośba do Boga o przemianę – przewodnik modlitewny  

Photo credit: Mytych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>